Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki
  1. Start

Deklaracja dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Informacyjnego Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez zewnętrzny podmiot Agencję Interaktywną CG2.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole. Osobą kontaktową jest Dariusz Lisowski, infromatyk@rops-opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (00 48) 77 44 15 250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu pdf, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C – główna siedziba

ROPS w Opolu znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani platformę dla wózków inwalidzkich. Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim ma możliwość wjazdu na parter od strony ul. Chłodniczej, gdzie może oczekiwać na zejście pracownika po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Budynek w Opolu przy ul. Rejtana 5 – siedziba Ośrodka Adopcyjnego oraz Obserwatorium Polityki Społecznej

Budynek nie jest wyposażony w windę, ani platformę dla wózków inwalidzkich. Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim ma możliwość wjazdu na parter od strony podwórza, gdzie może oczekiwać na zejście pracownika po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Budynek w Nysie przy ul. Piłsudskiego 47 – siedziba Sekcji Zamiejscowej Ośrodka Adopcyjnego

Sekcja zamiejscowa Ośrodka Adopcyjnego mieści się na pierwszym piętrze. Budynek należy do NZOZ „Vita” Sp. z o.o. i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności architektonicznej:

  • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, recepcja,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla recepcji,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

     

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.